İmam Hasan-El Askeri ve İmam Muhammed Mehdi Kitabı

 180,00

Prof. Dr. Haydar BAŞ ‘ın kaleminden Hasan-El Askeri ve İmam Muhammed Mehdi (r.a) kitabı.

Stokta yok

Açıklama

İmam Hasan-El Askeri ve İmam Muhammed Mehdi Kitabı Özeti

Âlemlerin Rabbi olan, bütün mahlukatı yaratan, hayat veren, maddi ve ma­nevi nimetlerle rızıklandıran, bir ve tek olan Yüce Allah’a sonsuz hamd ve senâlar olsun…

O’nun âlemlere rahmet olarak seçip gönderdiği peygamberlerin imamı Hz. Muhammed Mustafa’sına sayısız salât…

Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah’ın mü’minlere kendilerini sevmelerini emir buyurduğu, Muhammed Mustafa’nın ise ümmetine “onlara sarıldıkları nispette asla sapıtmayacakları iki emanetten biri ilan ettiği” Ehl-i Beyt’ine, ıtretine ve evlad ü iyaline…

Onların güzel yolundan ve izinden giden ve gidecek olan bütün mü’minlere selam olsun!

Muhammed Mustafa’nın mübarek soyunun yüce imamlarından İmam Ha­şan el-Askerî ve İmam Muhammed Mehdi Hazretlerine dair çalışmamız vesile­si ile, Ehl-i Beyt’in şefaat ve himmetlerini niyaz ediyorum.

Ahir zamanın her tarafı kuşatacak zifiri karanlık misali fitne sürecinde Hz. Peygamber’in nübüvvet nurunun devamı olan velayet nurunun son sahibi İmam Mehdi ’nin (a.s.) zuhûru elbette bütün mü’minler için rahmettir.

Hak dostu ve büyük müfessir İsmail Hakkı Bursevî der ki:

‘“Ben ilmin ve hikmetin şehri, Ali ise kapısıdır’ buyuran Peygamberimizin en yakını Hz. Ali, âlemin imamı ve enbiyanın sırrıdır. Fahr-i Âlemden sonra hakiki vâris, Hz. Ali’dir. Bütün hak yollar ona çıkar. Cisimde nübüvetin sonu Hz. Peygamberdir. Velayet cihetinden evveli Hz. Ali, sonu ise İmam Mehdi ’dir”

Velayetin son sancaktarı İmam Mehdi ’ye (a.s.) ve babası İmam Hasan el-As- kerî’ye dair izler ve işaretler bulacağınız bu eserin, mü’minlerin istikametlerini tayin etmede faydalı olacağını umut ediyorum.

İslam büyükleri, Yüce Allah’ın şu ayet-i kerimedeki müjdesinin İmam Mehdi ’yi (a.s.) işaret ettiğini beyan ederler:

“Müşrikler istemese de İslam’ı bütün dinlere üstün kılmak için Peygambe­rini hidayet ve hak dinle gönderen O’dur.”

Ebu Bâsir’in rivâyetine göre Hz. İmam Sâdık bu ayetle ilgili olarak şöyle buyurmuşlardır:

“Allah’a and olsun ki, bu ayette zikredilen vaad henüz gerçekleşmiş değil­dir; Kâim (kıyam edecek olan İmam Mehdi ) zuhûr edinceye kadar da bu gerçek­leşmeyecektir. Kâim zuhûr ettiğinde, O’nun kıyam ve zuhûrundan rahatsızlık duymayacak olan hiçbir kâfir ve müşrik kalmayacaktır. Kâfir veya müşrik olan bir kimse, taşın içine de girecek olsa, o taş dile gelecek ve ‘Ey mü’min! İçimde bir kâfir var, beni kır ve onu öldür!’ diyecektir” 

Bu bağlamda büyük Şafiî âlimlerinden Allame Ebu Abdullah Muhammed b. Yûsuf Gencî ise şunu nakleder:

“Said b. Cubeyr, bu ayetten Fâtımatü’z-Zehra’nın (selâmullahi aleyha) nes­linden olan İmam Mehdi ’nin kastedildiğini söylemiştir.”  Hâfız İmam Askalanî ise şöyle der:

Mehdî ve O’nun Ehl-i Beyt’ten olduğu, ümmet-i Muhammed’i yedi yıl ida­re edeceği, yeryüzünü adaletle dolduracağı, Hz. İsa’nın O’nunla birlikte zuhûr edeceği, Deccal’i öldüreceği, ümmete imamet edeceği ve O’nun arkasında Hz. İsa’nın namaz kılacağına dâir Hz. Mustafa’dan (s.a.a.) naklolunan hadisler, râvilerinin sayısının çokluğundan mütevâtir ve müstefîzdir…”

İnsanlığın en karanlık günleri, Hz. Muhammed Mustafa’nın rahmet tecellisi olarak O’nun cennet gülü Fâtıma’sının soyundan İmam Mehdi’nin gelişiyle ay­dınlanacaktır.

Elinizdeki eser, bu büyük müjdeyi yaşamada bir nebze katkı sağlarsa, bah­tiyar olacağım.

Eserin hazırlanmasında başta muhterem eşim olmak üzere, emeği geçen her­kese teşekkür ediyor; velayet nurunun ahir zamandaki son sahibi ve sancaktarı İmam Mehdi (a.s.) başta olmak üzere Ehl-i Beyt ve evlatlarının yüce şefaatlerini talep ve niyaz ediyorum.

Prof. Dr. Haydar Baş Akçaabat / Mayıs-2013

Değerlendirmeler

Henüz değerlendirme yapılmadı.

“İmam Hasan-El Askeri ve İmam Muhammed Mehdi Kitabı” için yorum yapan ilk kişi siz olun